นิมิตคริสตจักรสดุดี

ดำเนินตามพระมหาบัญชา
นำคนกลับมาหาพระเจ้า
สร้างและตกแต่งเขา
ให้เป็นเจ้าสาวพระคริสต์

ศจ. ภูมิวเนตร เมธีอัครกุล (ศิษยาภิบาล)
อ. นิดาวัลย์ เมธีอัครกุล (ภรรยา)

มัทธิว 4:4 พระองค์ตรัสตอบว่า

“มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า มนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า”