No Upcoming Events Found

รับชมการอบรมการเยียวยารักษาภายใน (INNER HEALING) ผ่าน การบันทึก Facebook Live คลิกที่นี่ รับชม ขอพระเจ้าอวยพระพร

Pastor

ศจ.ภูมิวเนตร เมธีอัครกุุล (ศิษยาภิบาล) คุณนิดาวัล เมธีอัครกุล (ภรรยา)

ศจ. ภูมิวเนตร เมธีอัครกุล (ศิษยาภิบาล)
อ. นิดาวัลย์ เมธีอัครกุล (ภรรยา)

มัทธิว 4:4 พระองค์ตรัสตอบว่า

"มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า มนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า"

รายละเอียดชั้นเรียนพระคัมภีร์